Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Автори, які опублікують свою статтю у № 3 за 2022 рік на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі впродовж поточного року і до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок у наступних номерах видання. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

До уваги авторів науково-практичного

фахового журналу "Юридичний вісник" (категорія «Б»)!

Редакція науково-практичного фахового журналу "Юридичний вісник" запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць.

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
 2. Обсяг статей, як правило, від 12 аркушів (кегль – 14, через 1,5 інтервали, усі поля по 2 см).
 3. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.
 4. Наприкінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) мовою статті, резюме українською та англійською мовами (мінімум 1800 знаків).
 5. Перелік джерел (література) розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 342.951:341.225.5 (477) (автор бере у бібліографа)

DOI (присвоює редакція)

 

Т. Аверочкіна,

доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник,

доцент кафедри морського та митного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Щодо правового забезпечення режиму виключної (морської) економічної зони України

 

Інститут виключної економічної зони (далі – ВЕЗ), що став компромісом у питаннях поширення юрисдикції держав на віддалені від їх берегів морські простори під час проведення ІІІ Конференції ООН з морського права, сьогодні є загальновизнаним та має правове забезпечення на міжнародному (Конвенція ООН з морського права 1982 р. [1]

 

У статті досліджено національне законодавство України про правовий режим виключної (морської) економічної зони. Проаналізовано …

(обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: виключна (морська) економічна зона, юрисдикція прибережної держави, відповідальність, порушення режиму морського простору, режим прибережних вод.

 

Averochkina T. Responsibility for violation of the regime of the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine

The article examines the national legislation of Ukraine on the legal regime of the exclusive (maritime) economic zone. …

(обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків)

Key words: exclusive (maritime) economic zone, coastal state jurisdiction, liability, violation of maritime space regime, coastal water regime.

 

Література

 1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. URL:https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
 2. Мировой океан и международное право. Правовой режим морских прибрежных пространств / Отв. ред.: Мовчан А., Янков А.М.: Наука, 1987. 228 c.
 3. Аверочкіна Т.В. Юрисдикція України стосовно штучних островів, установок і споруд в її виключній (морській) економічній зоні. Науковий вісник Ужгородського національного університету.Серія «Право». 2012. Вип. 19. Т. 4. С. 176–178.

 

Література подається мовою оригіналу та оформлюється відповідно до вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у науково-практичному фаховому журналi "Юридичний вісник" № 3 за 2022 рік необхідно до 30 вересня 2022 року заповнити довідку про автора та надіслати на електронну пошту yv@yurvisnyk.in.ua статтю.

Після позитивного відгуку редакції необхідно надіслати електронний варіант квитанції про оплату публікаційного внеску.

 

УВАГА!
Статті студентів редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір публікаційного внеску становить 1000 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії. Реквізити надаються після рекомендації статті до публікації.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 листопада 2022 р.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 30 грудня 2022 р.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ

Редакція науково-практичного

фахового журналу «Юридичний вісник»

 

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

 

Електронна адреса: www.yurvisnyk.in.ua

Електронна пошта: yv@yurvisnyk.in.ua

Контактний телефон: +38 (098) 985-01-58

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.