До уваги авторів науково-практичного

фахового журналу "Юридичний вісник" (категорія «Б»)!

Редакція науково-практичного фахового журналу "Юридичний вісник" запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць.

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

До 22 квітня 2022 року приймаються статті у № 2 науково-практичного фахового журналу "Юридичний вісник" за
2022 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
 2. Обсяг статей, як правило, від 12 аркушів (кегль – 14, через 1,5 інтервали, усі поля по 2 см).
 3. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.
 4. Наприкінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) мовою статті, резюме українською та англійською мовами (мінімум 1800 знаків).
 5. Перелік джерел (література) розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 342.951:341.225.5 (477) (автор бере у бібліографа)

DOI (присвоює редакція)

 

Т. Аверочкіна,

доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник,

доцент кафедри морського та митного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Щодо правового забезпечення режиму виключної (морської) економічної зони України

 

Інститут виключної економічної зони (далі – ВЕЗ), що став компромісом у питаннях поширення юрисдикції держав на віддалені від їх берегів морські простори під час проведення ІІІ Конференції ООН з морського права, сьогодні є загальновизнаним та має правове забезпечення на міжнародному (Конвенція ООН з морського права 1982 р. [1]

 

У статті досліджено національне законодавство України про правовий режим виключної (морської) економічної зони. Проаналізовано …

(обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: виключна (морська) економічна зона, юрисдикція прибережної держави, відповідальність, порушення режиму морського простору, режим прибережних вод.

 

Averochkina T. Responsibility for violation of the regime of the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine

The article examines the national legislation of Ukraine on the legal regime of the exclusive (maritime) economic zone. …

(обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків)

Key words: exclusive (maritime) economic zone, coastal state jurisdiction, liability, violation of maritime space regime, coastal water regime.

 

Література

 1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. URL:https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
 2. Мировой океан и международное право. Правовой режим морских прибрежных пространств / Отв. ред.: Мовчан А., Янков А.М.: Наука, 1987. 228 c.
 3. Аверочкіна Т.В. Юрисдикція України стосовно штучних островів, установок і споруд в її виключній (морській) економічній зоні. Науковий вісник Ужгородського національного університету.Серія «Право». 2012. Вип. 19. Т. 4. С. 176–178.

 

Література подається мовою оригіналу та оформлюється відповідно до вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у науково-практичному фаховому журналi "Юридичний вісник" № 2 за 2022 рік необхідно до
22 квітня 2022 року
 відправити на електронну пошту yv@yurvisnyk.in.ua такі матеріали:

 1. статтю;
 2. довідку про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, поштова адреса для відправки друкованого примірника);
 3. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску.

 

УВАГА!
Статті студентів редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір публікаційного внеску становить 900 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.

Реквізити надаються після рекомендації статті до друку.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ

Редакція науково-практичного

фахового журналу «Юридичний вісник»

 

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

 

Електронна адреса: www.yurvisnyk.in.ua

Електронна пошта: yv@yurvisnyk.in.ua

Контактний телефон: +38 066 821 82 28