Особливості розвитку інноваційної економіки в умовах боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19

  • А. Сошников
Ключові слова: інновації, інноваційна економіка, виробництво, інноваційний розвиток

Анотація

Метою статті є аналіз підходів до визначення інноваційної економіки, дослідження її складників та надання оцінки її впливу на розвиток виробництва.

Проаналізовано стратегічні документи, які окреслюють державну політику в напрямі розвитку інноваційної економіки, зокрема положення: Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», Цілей сталого розвитку України на період до 2030 р., Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р.

Підкреслено, що саме інноваційна економіка ґрунтується на інноваційному розвитку і дасть змогу Україні зайняти місце серед розвинених держав світу.

Інноваційна економіка дає змогу залучити надресурси, нематеріальні, а саме інтелектуальні, яке потім уже комерціалізуються, тобто мають конкретне вартісне вираження.

Аргументовано, що ідеїнапря-му не перетворюється на товар, ідея може бути етапом створення (модернізації, удосконалення) інноваційного товару або складником ціноутворення інноваційного товару.

Визначено, що інноваційний розвиток завжди пов'язаний з інвестиціями, залученням значних коштів для створення цього інноваційного продукту або технологічних процесів. Своєю чергою, можна говорити, що інновації дають змогу зменшити собівартість продукції, можуть призвести до її здешевлення, зробити той чи інший товар більш конкурентоздатним. Головна теза -виробництво, що продукує інноваційний продукт або продукт, який має окремі інноваційні складники, це на першому етапі вартісне виробництво, а здешевлення вже відбувається у подальшому.

Доведено, що саме людина, яка займається впровадженням інновацій, дає змогу суспільству змінюватися, постійно підвищуючи вимоги до продуктів (це і багатофункці-ональність чи універсальність), роблячи їх більш сучасними.

Посилання

1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. Дата оновлення: 12.01.2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
2. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30 вересня 2020 р. № 722 / 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/ 2019#Text.
3. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80.
4. Кравец А.В. Инновационная экономика России: проблемы и перспективы экономического роста. Креативная экономика. 2016. Т. 10. № 1. С. 21-34.
5. Краус Н.М. Інноваційна економіка: дефініція поняття та інституціональний базис розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2(4). Ч. 1. URL: https://msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2015/11/2-4-1-2015-6.pdf.
6. Орлова Л.Н. Инновационная экономика: факторы и противоречия развития, уровни формирования. Науковедение. 2015. № 3. Т. 7. URL: http://
naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-3.
7. Баутин В.М. Инновационная экономика: содержание, место и роль инноваций. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2014.
№ 2. С. 102-118.
8. Мага А.А. К вопросу об определении понятия инновационной экономики. URL: http://vseup.ru/static/articles/ Maga_AA._1.pdf.
9. Буренин В.А. Роль национальных инновационных систем в развитии кон-курентоспособностей предприятий. Российский внешнеэкономический вестник.
2012. № 3. С. 16-25.
10. Краус Н.М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку : монографія. Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. 492 с
11. Сизоненко В.О. Фінансування інноваційно-орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності. Фінанси України. 2013. № 5.
С. 80-89.
12. Яремко Л.А. «Нова економіка» та «інноваційний розвиток». Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3. Т. 1. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/24117/1/ mmi2011_3_1_25_30_0.pdf;jsessionid=B45 E214AC9789E527A1638D38AC6FD03.
13. Васіна А.Ю. Інноваційний механізм структурних перетворень національної економіки. Економічний аналіз. 2016. Т. 26. № 1. С. 9-18.
14. Інноваційна економіка як складова економічного розвитку. URL: https://www.sfii.gov.ua/інноваційна-економі-ка-як-складова-ек
15. Малахова Н.Н. Инновационная экономика как фактор социокультурных трансформаций современного общества. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16424.
16. Дубіщев В.П., Краус Н.М. Інноваційна економіка та її інституціоналізація. Економіка і регіон. 2015. № 3(52). URL: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2917/1/%D0%94%D1%83% D0%B1%D1%96%D1%89%D0%B5%D 0%B2.pdf.
Опубліковано
2020-10-08
Розділ
Статті