ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

  • А. Боровик Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
  • О. Гресько Рівненський окружний адміністративний суду
Ключові слова: принципи, взаємодія, засоби масової інформації, суддівська незалежність

Анотація

 Актуальність статті полягає в тому, що однією з важливих умов належного функціонування судової влади є належний рівень довіри до цієї гілки влади з боку громадськості. Підвищення рівня довіри до діяльності судових органів загалом, а також судових рішень і судового процесу зокрема досягається шляхом реалізації низки спільних заходів, у процесі яких відбувається комунікація й обмін інформацією між судовими органами та громадськістю. Як показує досвід, наслідки означеної взаємодії можуть носити як позитивний, так і негативний характер. Насамперед це зумовлено цілями, що ставить перед собою кожна зі сторін, та відмінними способами реалізації цих цілей. Наголошено, що громадськість виступає складним явищем, без якого неможливе існування будь-якої держави. Вона здатна впливати на діяльністьорганів публічної влади, тим самим забезпечуючи належний рівень прозорості та публічності прийняття владно-управлінських, судових та інших рішень суб’єктами, на які державою покладено повноваження щодо реалізації її основних функцій. Визначено, що взаємодія між адміністративними судами та громадськістю спрямована на: по-перше,покращення діяльності суду; по-друге, на забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. У такому синтезі адміністративні суди та громадськість здатні впливати один на одного, проте, враховуючи адміністративно-правовий статус як судів загалом, так і адміністративних судів зокрема, в переважній більшості саме громадськість виступає ключовим регулятором діяльності суду, аніж навпаки. Зроблено висновок, що взаємодія адміністративних судів із громадськістю являє собою двосторонній вплив означених суб’єктів один на одного, в результаті якого відбувається їх обопільна діяльність, яка здійснюється формах та в способи, визначені чинним законодавством, і спрямована на досягнення загально визначеної мети, що полягає в належному забезпеченні та якісній реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, та деталізується у низці завдань, задач та цілей, вирішення яких уможливлюють реалізацію такої мети.

Біографії авторів

А. Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат юридичних наук, доцент,
проректор з наукової роботи

О. Гресько, Рівненський окружний адміністративний суду

суддя

Посилання

Література

Словник української мови : в 11 т. / редкол. : І.К. Білодід (голова) та ін. ; АН Української РСР ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ : Наук. думка, 1971. Т. 2: Г–Ж / ред. тому : П. Доценко,

Л. Юрчук. 550 c.

Королько В.Г. Основи паблікрілейшнз : посібник. Київ : Ін-т соціології НАН України, 2000. 334 с.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція) : підписана 25 черв. 1998 р. Верховна Рада України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text

Стойка А.В. Механізми ефективної взаємодії органів державної влади і громадських об’єднань на регіональному рівні : дис. … канд. наук. з держ. упр. : 25.00.02. Донецьк, 2006. 236 с.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р.№ 2939-VI. Відомості Верховної Ради

України. 2011. № 32. Ст. 314.

Про звернення громадян : Закон України від 02 жовт. 1996 р. № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02 черв. 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради

України. 2016. № 31. Ст. 545.

Суди і громадськість: пошук оптимального формату взаємодії триває. Право. ua. URL: https://pravo.ua/sudiigromadskist-poshuk-optimalnogo-formatuvzaiemodiitrivaie/

Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України від 08 квіт. 2014 р. № 1188-VII. Відо-мості Верховної Ради України. 2014. № 23. Ст. 870.

Ковальська В. Адміністративно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової

інформації в системі правоохоронних органів держави. Підприємництво, господарство і право. 2008. Вип. 9(153). С. 31–35.

Буроменський М., Сердюк О., Підкуркова І. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ : посібник для суддів. Київ :USAID, 2008. 64 с.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23 верес. 1997 р. № 539/97-ВР.

Відомості Верховної Ради України. 1997.№ 49. Ст. 299.

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті