ПРАВОВИЙ СТАТУС, КОМПЕТЕНЦІЯ ФІСКАЛЬНИХ ТА РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ У СЕКТОРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  • А. Колісник Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: економічна безпека держави, розвідувальні органи, фіскальні органи, правовий статус, компетенція, протидія економічним загрозам

Анотація

Виклики сучасного світу змушують держави демонструвати послідовність та чітку політику захисту власного економічного сектору від загроз як усередині, так іззовні, наділяючи різні вітчизняніінститути відповідними повноваженнями. Наразі український законодавець не виробив єдиного системного підходу щодо розуміння того,які державні органи складають систему суб’єктів, на яких лежить відповідальність за гарантування економічної безпеки нашої держави, внаслідок чого розвідувальні та фіскальні органи України хоча й наділені окремими повноваженнями щодо прогнозування, виявлення та ліквідації економічних загроз, однак не розглядаються як одні із ключових складників системи. У статті досліджено норми чинного законодавства України стосовно питання визначення правового статусу та компетенції окремих розвідувальних та фіскальних органів України в секторі економічної безпеки держави з точки зору ролі їхніх повноважень у формуванні вітчизняного економічного безпекового середовища; проаналізовано положення вітчизняних правових актів стосовно нормативного закріплення поняття «економічна безпека». Зважаючи на дещо обмежений доступ до підзаконних актів, що деталізують питання організації та функціонування діяльності окремих розвідувальних органів, а також до наукових праць, присвячених даному питанню, автором надано загальне визначення компетенції розвіду вальних органів у сфері економічної безпеки держави. Також у статті підкреслено необхідність переосмис лення ролі та статусу розвідуваль них та фіскальних органів України не тільки як суб’єктів забезпечення вітчизняного економічного безпекового середовища, а і як суб’єктів формування сектору національної безпеки загалом. Констатовано дуалізм законодавця в підході щодо наділення повноваженнями окремих органів стосовно формування економічної безпеки держави та визначення відповідальних за її забезпечення інституцій у довгостроковій перспективі. Визначено, які центральні органи виконавчої влади актуально відносити до категорії «фіскальні органи», досліджено їхній правовий статут, а також на підставі норм чинного законодавства дана характеристика компетенції кожного органу з точки зору їх значення для гарантування економічного безпекового середовища України. Доведено, що оптимізація механізму гарантування економічної безпеки держави є неефективною без удосконаленням правового регламентування діяльності органів розвідки та фіскальних органів.

Біографія автора

А. Колісник, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософії,
здобувач наукового ступеня доктора наук
кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті