ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДНЕСЕННЯ ДОГОВОРІВ РЕЙСОВОГО ЧАРТЕРУ ТА ТАЙМ-ЧАРТЕРУ ДО ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УКРАЇНІ

  • А. Колодін Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: цивільно-правовий договір, договір чартеру (фрахтування), тайм-чартер, рейсовий чартер, договір перевезення, договір морського перевезення, морський транспорт, пасажир

Анотація

   

   У статті визначається, що морський транспорт традиційно виступає одним із ключових інструментів розвитку світової економіки та торгівлі. За даними спеціалізованої установи ООН – Міжнародної морської організації, натепер більше 80 відсотків світової торгівлі забезпечується за допомогою судноплавства. Судноплавство є найбільш ефективним і рентабельним методом здійснення міжнародних перевезень більшості товарів. Своєю чергою, одним із найбільш затребуваних способів реалізації морської перевезення вантажу виступає фрахтування суден.

   Договори фрахтування суден називають чартерами, іноді використовують і термін чартер-партія (charter-party). У найзагальнішому вигляді чартер – це «договір між судновласником і фрахтувальником, за яким права на судно залежно від виду фрахтування повністю або частково переходять до фрахтувальника».

   У Цивільному кодексі України (ст. 912 ЦК України) позначені лише загальні контури договору фрахтування та міститься відсилання до спеціального закону(у вказаному випадку – до Кодексу торговельного мореплавства України), відповідно до якого, зокрема, встановлюється форма договору фрахтування.Проте законодавець не уточнив, що називається формою договору фрахтування. З одного боку, можна припустити, що формами договору фрахтування є рейсовий чартер, тайм-чартер, бербоут-чартер і димайз-чартер. хоча, скоріше, це види договору фрахтування.

   З іншого боку, звернемо увагу на ст. 204 Кодексу торговельного мореплавства України, яка встановлює, що договір чартеру (фрахтування) повинен бути укладений у письмовій формі. Таким чином, форму договору фрахтування (чартеру) можна трактувати як його письмове або усне вираження. І нарешті, форма договору фрахтування може тлумачитися зокрема й як договір суборенди (ст. 206 Кодексу торговельного мореплавства України).

Біографія автора

А. Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри цивільного права

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 45–46. Ст. 356.

Кодекс торговельного мореплавства України : Закон України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1995. №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст. 349. URL:ht tps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#top3. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ). Науково-практичний коментар. Коментовані кодекси -науково-практичні коментарі до чинного законодавства України – Безкоштовні кодекси та коментарі України – Кодекси України. URL: http://uazakon.ru/ukr/ktmu/index.htm

Конвенція ООН про морське перевезення вантажів від 31 березня 1978 р. (Гамбурзькі правила). База

даних «Законодавство України». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_391#Text

BIMCO. URL: https://www.bimco.org

FONASBA.URL:https://www.fonasba.com/fonasbamembefbclid=IwAR0U6yjkkdM2DYA9vCr_ff7yRBO5EoxlbNbsYV0Ev8xeJHvUK8p05t23xAs

Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України :

автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец.

00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ, 2005. 20 с.

Воронець Н.В. Перевезення вантажів морським транспортом. Протокол. Юридичний інтернет-ресурс. URL:https://protocol.ua/ru/perevezennya_vantagiv_morskim_transportom/

Допілка В.О., Балобанов О.О. Міжнародне та національне морське право України і країн ЄС. Навчальний посібник. 2017. 214 с.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про морське перевезення вантажів від 31 березня 1978 року. Митна енциклопедія: у 2 т. / відп. ред. І. Г. Бережнюк та ін. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. Т. 1 : А – Л. 472 с.

Кузнецов С.О., Аверочкіна Т.В. Морське право : підручн. Одеса : Фенікс, 2011. 382 с.

Міжнародне приватне право : Навч. посібник / за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 368 с.

Н а у к о в о - п р а к т и ч н и й коментар (від 11.10.2011) до статті 133 Кодексу торговельного море-

плавства України. LIGAZAKON. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KK005973

Ольховик Л.А., Мінковський В.В. Форми договору лізингу морського судна. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 2. Т. 2. 2018. С. 7–10.

Попов В.А., Рубан О.О. Місце договору чартеру (фрахтування) у цивільному праві України. Юридичний науковий електронний журнал. № 2/2021. С. 92–94.

Рябкін Д.А. Основні особливості договорів міжнародного морського перевезення вантажів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. Серія ПРАВО. Вип. 22. Ч. І. Т. 1. 2013. С. 216–219.

Тарасенко Л.Л. Договори у сфері оренди транспортних засобів : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.03 Львів, 2014. 252 с.

Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право : Навчальний посібник. Київ : Атіка, 2006. 608 с.

Babazadeh A.F. Safe Port Clauses: A Comparison of English Law and Azerbaiani Law // Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalı / Baku State University Law Review. 2018. No. 7. P. 171.

Cooke J. Voyage Charters. 4th ed. London, 2014.

Coghlin T., Baker A., Kenny J., Kimball J.D., Belknap T.H. Time Charters. 7th ed. London, 2014.

Davis M. Bareboat Charters. 2nd ed. London, 2005.

Grime R. Shipping Law. Concise College Texts. London, 1978. P. 80.

Lesni C.I. The Ship Owner’s Obligation to Ensure Seaworthiness of the Ship-Implicit Obligation of the Ship Owner in the Charter Party // Contemporary Readings in Law and Social Justice. 2012. Vol. 4. No. 1. P. 563.

International Maritime Organization. URL: http://www.imo.org/en/About/ Pages/Default.aspx

Wilson J.F. Carriage of Goods by Sea. London, 1992. P. 4.

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті