ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА У СФЕРІ ПРАЦІ

  • Т. Юзько доктор філософії доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»
  • В. Слугоцька асистент кафедри соціально-економічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»
Ключові слова: правовий механізм, правовий механізм захисту, форма захисту, засоби захисту, механізм реалізації права на життя працівника

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що життя є не просто існуванням, а постійним розвитком людини в процесі праці, як особистості, члена суспільства. Саме тому механізм його захисту повинен бути завжди функціонуючим, діяти в процесі, а не тільки під час або після порушення цих прав. Відповідно, захист права на життя працівника в сфері праці включає в себе систему засобів, способів не тільки усунення та припинення, а й запобігання різного роду факторам, що можуть негативно вплинути на життя і здоров’я працівника в процесі трудової діяльності. Обґрунтовується, що на основі теоретичних та галузевих напрацювань визначено елементний склад (структуру) механізму реалізації захисту права на життя працівників у сфері праці. Підкреслюється, що у контексті із способами та засобами захисту форма виступає об’єктивно об’єднуючим фактором. Застосування того чи іншого засобу, способу передбаченого на нормативному рівні можливо в рамках юридичної діяльності, оскільки лише у такому випадку відбуватиметься реалізація їх сутнісного призначення у практичному житті. Підкреслюється, що механізм реалізації захисту права на життя працівників у сфері праці – складна та динамічна категорія правової науки, що є складовим елементом механізму правового регулювання та походить від нього і безпосередньо пов’язана з механізмом забезпечення прав і свобод особи. Функціональна характеристика будь-якої правової категорії, чи то явища правової дійсності, неможлива без етимологічного визначення, а також сутнісного розуміння дефініції, якою позначене відповідне явище. Ця особливість є загальновідомою для наукової сфери та рекомендованою для теоретичних досліджень правових питань. Це стосується і тематики, що є предметом відповідного дослідження. Зазначається, що механізм реалізації захисту права на життя працівників у сфері праці є складна та динамічна категорія правової науки, тому пропонується розглядати її в різних аспектах та виділити в межах такої позиції: інструментального, нормативного, соціологічного та аксіологічного підходів. 

Посилання

1. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань: монографія. Київ, 2014. 328 с.
2. Толковый словарь русского язика: в 4-х т.: собр. соч. Под ред. Д.Н. Ушакова. Москва, 2004. Т. 2. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Словарь_Ушакова.
3. Альберда Т.Г. Механізм як загальнонаукова і правова категорія («правовий механізм»). Молодий вчений. 2013. № 2 (02). С. 64–68.
4. Волинка К.Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2000. 14 с.
5. Гетьманцева Н.Д. До питання про метод правового регулювання трудових відносин. Право України. 2011. № 5. С. 224–230.
6. Гетьманцева Н. Д. Особливості правового регулювання трудових відносин: монографія. Чернівці, 2015. 592 с.
7. Бутылин В. Н. Основы государственно-правового механизма охраны конституционных прав и свобод. Журнал российского права. 2001. № 12. С. 45–46.
8. Шишкин С.А. Состязательность в судебном механизме защиты гражданских прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 1996. 23 с.
9. Вавженчук С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник. Харків, 2016. 560 с.
10. Князева Н. А. Правовые средства и формы защиты трудових прав работников: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Воронеж, 2015. 215 с. URL: https://docplayer.com/45573067-Knyazevanatalya-aleksandrovna-pravovyesredstva-i-formy-zashchity-trudovyh-pravrabotnikov.html.
11. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав. Адвокат. 2009. № 11 (110). С. 37–42.
12. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті