ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВ З МЕТОЮ ПРИЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ (ЗАМОРОЖУВАННЯ) ТА АРЕШТУ МАЙНА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

  • І. Нуруллаєв доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету
Ключові слова: організаційно-правові форми міжнародного співробітництва, призупинення операцій (заморожування), арешт майна, попередні заходи майнового характеру, міжнародна правова допомога

Анотація

У статті проаналізовано положення міжнародних договорів та національного законодавства України, що регулюють питання взаємодії держав з метою призупинення операцій (заморожування) та арешту майна як організаційно-правова форма міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, різновидів попередніх заходів майнового характеру, що застосовуються в кримінальному провадженні, а також відповідність вітчизняного законодавства положенням міжнародних договорів в цій частині. З’ясовано, що в міжнародних договорах, що регулюють питання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, хоч і нерівномірно, але закріплено загалом широкий перелік видів попередніх заходів майнового характеру, що застосовуються задля забезпечення кримінального провадження за фактом вчинення злочину, що має міжнародний характер, а саме: призупинення операцій (заморожування, заблокування), накладення арешту на майно та доходи, виїмка доходів. Досить часто в міжнародних документах зазначаються одночасно декілька видів попередніх заходів, з тим, щоб розширити можливості держави, що звертається, з проханням надати правову допомогу в тій чи іншій формі, що обумовлена положеннями внутрішнього кримінально процесуального права такої держави, а також запитуваної сторони. З’ясовано, що в окремих міжнародних договорах закріплено можливість застосування зазначених заходів як альтернативних, також їх назви за внутрішнім законодавством держав можуть бути іншими, і саме тому в міжнародних договорах містяться характерні риси відповідних попередніх заходів, проте їх обсяг за внутрішнім правом держав може відрізнятися. Акцентовано, що на сьогодні постало питання про доцільність розширення кола попередніх заходів майнового характеру у кримінальному провадженні з тим, щоб додати до існуючих призупинення операцій, а також запропоновано відповідні зміни до кримінального процесуального законодавства. Визначено актуальні питання подальших досліджень в сфері застосування попередніх заходів майнового характеру в порядку міжнародного співробітництва у боротьбі із злочинністю.

Посилання

1. Ализаде В.А. Международные договоры как источники международных стандартов уголовного правосудия. Журнал «Библиотека криминалиста». 2018. № 3 (38). 136-146. URL: https://
mgimo.ru/upload/iblock/62e/21(21)%20БКНЖ%20№%203(38)%20-%202018.pdf
2. Волеводз А.Г. О формировании правовых основ новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса государств – участников СНД. Прокурорская и следственная практика. 2002. № 3–4. С. 111–135.
3. Кривонос Л.В. Міжнародний досвід державних механізмів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=730.
4. Nataliia Iakymchuk Sanctions as a legal phenomenon in the law of Ukraine and international standarts of their application. Конституційно-правові академічні студії. 2021. Випуск 1. C. 73–86.
5. Нуруллаєв Ількін Садагат огли Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі зі злочинністю (сучасні особливості та основні тенденції розвитку) : монографія; Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого. Одеса : Гельветика, 2020. 519 с.
6. Конвенція ООН проти корупції. Прийнята резолюцією 58/4 Генеральної Асамблеї ООН від 31 жовтня 2003 року. / Організація Об’єднаних Націй. База даних “Законодавство України» . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text
7. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року. Рада Європи. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036#Text.
8. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text
9. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_948#Text.
10. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text.
11. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією
1999 рокую URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.
12. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про кримінальну юрисдикцію у справах про зіткнення суден і інших інцидентів, пов’язаних із судноплавством. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_564#Text.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті