ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПАДКОЄМЦІВ ЗА БОРГАМИ СПАДКОДАВЦЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

  • М. Михайлів кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка
Ключові слова: спадкування, спадкоємці, борги спадкодавця, відповідальність спадкоємців, кредитор, відкриття спадщини

Анотація

У статті досліджено питання правового регулювання відповідальності спадкоємців за боргами спадкодавця за законодавством України та іноземних держав. Звертається увага на різні підходи в державах як до питань видів відповідальності спадкоємців за боргами спадкодавця, так і до питань процедури забезпечення вимог кредиторів спадкодавця. Виходячи із механізмів пред’явлення та задоволення вимог кредиторів, передбачених законодавством держав, запропоновано виділяти три групи держав: держави, в законодавстві яких передбачена можливість погашення вимог кредиторів лише після прийняття спадщини спадкоємцями шляхом пред’явлення вимог до спадкоємців у строки передбачені законодавством, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину; держави, в законодавстві яких передбачена можливість погашення вимог кредиторів до прийняття та розподілу спадщини між спадкоємцями; держави, в законодавстві яких передбачена можливість погашення вимог кредиторів як до розподілу спадщини між спадкоємцями за рахунок всього спадкового майна, так і після такого розподілу між спадкоємцями в межах того спадкового майна, яке отримано спадкоємцем із спадщини. У статті закцентовано увагу на необхідності класифікації відповідальності спадкоємців, залежно від виду зобов’язань, які можуть бути покладені на них у зв’язку із прийняттям ними спадщини, на такі види: відповідальність спадкоємців у зв’язку із прийняттям спадщини за зобов’язаннями кредиторів спадкодавця; відповідальність спадкоємців у зв’язку із прийняттям спадщини за майнову шкоду (збитки), моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем за його життя; відповідальність спадкоємців у зв’язку із прийняттям спадщини перед відказоодержувачами; відповідальність спадкоємців у зв’язку із прийняттям спадщини за зобов’язаннями, пов’язаними із відшкодуванням витрат на охорону спадкового майна; відповідальність спадкоємців у зв’язку із прийняттям спадщини за зобов’язаннями, пов’язаними із вчиненням певних дій чи виконанням покладених на спадкоємця заповідачем умов; відповідальність спадкоємців у зв’язку із прийняттям спадщини за зобов’язаннями, пов’язаними із відшкодуванням витрат на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. Провівши аналіз законодавства іноземних держав запропоновано виокремити такі види витрат, що можуть покладатися на спадкоємців: витрати, які спадкоємці несуть у зв’язку із боргами спадкодавця; витрати пов’язані із процесом спадкування; витрати пов’язані із утриманням спадкового майна та непогашеними боргами щодо такого майна; витрати пов’язані із утриманням, доглядом, лікуванням спадкодавця за його життя та вчиненням дій щодо
поховання спадкодавця.

Посилання

1. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. URL: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) – JUSLINE Österreich. URL:https://www.jusline.at/gesetz/abgb
2. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. URL: http://www.kodeks-cywilny.pl/
3. Гражданский кодекс Грузии : Науч. ред. З. К. Бигвава ; перевод с грузинського И. Мериджанашвили, И. Чиковани. Санкт-Петербург : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 750 с.
4. Гражданский кодекс Перу 1984 г. введенный в действие законодательным декретом №295 от 24 июля 1984 г. и вступивший в силу 14 ноября 1984г. URL : https://constitutions.ru/?p=1627
5. Гражданский кодекс Республики Белорусь от 7 декабря 1998 года № 218-З Принят Палатой представителей 28 октября 1998 года Согласован Радой Республики 19 ноября 1998 года. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880#pos=5439;-60
6. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июня 1999 года № 409-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10. 01. 2020 г.) URL : https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880#pos=5013;-56
7. Гражданское законодательство Израиля. : пер. с иврита. ; М. С. Хейфец, введ., сост.; науч. ред. Н. Э. Лившиц. Санкт-Петербург : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 633 с.
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08#Text
9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті