ІНСТИТУТ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

  • Н. Турман кандидат юридичних наук, юрист
Ключові слова: кримінальний процес Німеччини, кримінальне провадження, угоди, угода про визнання винуватості, угода про примирення, медіатор, процес медіації

Анотація

Стаття присвячена аналізу норм кримінального процесуального права Німеччини, що стосуються застосування інституту угод у кримінальних провадженнях. Зосереджується увага на основних особливостях ініціювання, укладення та виконання угод про примирення і про визнання винуватості в Німеччині, окреслено позитивні моменти втілення цього інституту на практиці, а також зосереджена увага на тих положеннях, які породжують певні проблемні та спірні ситуації при реалізації даного інституту. Угоди у кримінальному процесуальному праві України, досить часто останнім часом застосовується на практиці. Однак аналіз норм КПК України та практичної сфери застосування даного інституту свідчить про наявність прогалин та спірних ситуацій, які виникають при здійсненні кримінальних проваджень на підставі угод. Недосконалість процедури, порушення законодавчо визначеної процедури сторонами угоди та іншими учасниками кримінального провадження часто призводить до серйозних негативних наслідків і слугує своєрідною «перепоною» щодо законного, належного втілення даного інституту кримінального процесуального права у практичну сферу. Усунення прогалин у чинному законодавстві, що стосуються процедури укладення угод, а також укладення угод з чітким дотриманням законодавчих вимог є запорукою пришвидшення здійснення кримінального провадження. У певній мірі подібний шлях становлення та законодавчого закріплення угоди про визнання винуватості та угоди про примирення пройшла Німеччина. В Німеччині законодавче закріплення даних видів угод у кримінальному процесі відбулося раніше, а практика застосування законодавчих положень триває довше. Здійснення аналізу процесу становлення, законодавчого закріплення та застосування інституту угод у кримінальному процесуальному праві Німеччини, в певній мірі забезпечить можливість окреслити дієвий механізм щодо усунення законодавчих недоліків та належного втілення інституту угод у практичну сферу в Україні.

Посилання

1. Kilchling M. Victim-Offender Mediation with Juveniles Offenders in Germany. Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe: An Overview and Comparison of 15 Countries. Dordrecht : Springer Netherlands, 2005. pp. 229–258. ISBN 1-4020-3766X.
2. TOA-Statistiken für Deutschland : Altersstufe (Beschuldigte) URL: https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Statistiken/Download/TOA_2017-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3
3. Bundesgerichtshof: Beschluss des 4. Strafsenats vom 6. Juni 2018 4 StR 144/18. Abgerufen am 18. März 2020 (Randnummer 12):„Eingedenk der gesetzgeberischen Intention setzt § 46a Nr. 1 StGB
4. Strafgesetzbuch (StGB) URL: http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.Htm
5. Strafprozessordnung (StPO) URL:http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StPO.htm
6. Hartmann U. Victim-offender mediation in Germany. Newsletter of the European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice. 2004. Vol. 5 (1). pp. 2–3.
7. Victim-Offender Mediation in Germany: Under the Shadow of the Criminal Law. Bond Law Review. Vol. 13 (2), article 5. 2001. ISSN 1033-450. URL: http://www.austlii.edu.au/au/journals/BondLRev/2001/16.html
8. Criminal Justice in German. J. Jehle. Federal Ministry of Justice, 2009. 64 p. ISBN 978-3-936999-51-8.
9. Deal (alias Hans-Joachim Weider). StV, 1982. 545 s.
10. Пушкар П. В. Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження:
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ, 2005. 225 с.
11. Турман Н. Угода про визнання винуватості в кримінальному процесі Федеративної республіки Німеччини та України. Право та державне управління. 2018. № 1(30). С. 214–220.
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті