ОГЛЯД ТРУПА ТА ОГЛЯД ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЕКСГУМАЦІЄЮ

  • Л. Кривда аспірантка кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: судова медицина, криміналістика, ексгумація, судово-медична експертиза, поховання

Анотація

Головна мета кримінального провадження – забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а невинувата особа не була безпідставно обвинувачена та притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України). Огляд трупа на місці події, виявлення та вилучення доказів зі слідами біологічного походження, знайдених на місці події є обов’язковою та невідкладною слідчою дією, яка строго регламентується статтями 84-86, 98, 100, 237- 239 Кримінально-процесуального кодексу України. Кодексом встановлено два види огляду трупа: огляд трупа і огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією. Помилки, які виникають під час неправильного
огляду чи некомпетентності, халатного ставлення судового медика чи слідчого можуть негативно вплинути на подальше розслідування злочину. Неправильне оформлення протоколу огляду місця події є одним із найпоширеніших дефектів. Важливо розрізняти, що місце події та місце скоєння злочину не завжди тотожні, тому що під місцем події зазвичай розуміють територію або місцевість, в межах якого виявлені сліди скоєного злочину (при цьому сам злочин могло бути скоєно в іншому місці), місце злочину – це приміщення або ділянка території, де безпосередньо було скоєно злочин (хоча сліди цього злочину можуть бути виявлені і в іншому місці або в декількох місцях). На даний час відсутній законодавчий порядок проведення ексгумації, внаслідок чого виникають колізії і ситуації, коли отримані докази є недопустимими. Наявні процесуальні прогалини в організації підготовки та безпосередньому проведенні ексгумації трупа під час процесуальної діяльності дослідження цієї дії на теоретичному рівні з урахуванням вимог практики набуває винятково важливого значення.Для досягнення мети були використані як загальні, так і спеціальні методи пізнання (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування). Метою статті є огляд і упорядкування процедури проведення ексгумації.

Посилання

1. Аналіз правових позицій ЄСПЛ, які можуть бути використані у 2019 році для вдосконалення процесуального законодавства URL: https://protocol.ua/ua/analiz_pravovih_pozitsiy_espl_yaki_mogut_buti_vikoristani_u_2019_rotsi_dlya_vdoskonalennya_protsesualnogo_zakonodavstva/ (станом на 05.01.2022р.)
2. Закон України «Про судову експертизу» URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (станом на 05.01.2022р.)
3. Кримінально-процесуальний кодекс України URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (станом на 05.01.2022 р.)
4. Наказ «Про затвердження Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-06#Text (станом на 05.01.2022 р.)
5. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, у кримінальному провадженні України : навчальний посібник / В. І. Галаган, М. Й. Кулик, Н. С. Моргун, Ю. В. Терещенко: Київ, 2018. 113 с.
6. Осмотр трупа и вещественных доказательства на месте происшествия: Научно-методическое пособие / Кривда Г.Ф., Демиденко А.М., Кривда Р.Г.: Наддніпряночка, 2012. 208 с.
7. Правила проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0257-95#Text (станом на 05.01.2022 р.)
8. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalnipravoporushennya-ta-rezultatiyihdosudovogo-rozsliduvannya-2 (станом на 05.01.2022 р.)
9. Проект закону «Про Про судовомедичну експертну діяльність» URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH1LT68A.html (станом на 05.01.2022 р.)
10. Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки
на нормотворчу діяльність та юридичну практику: міжнароднанауково-практична конференція, м. Харків, 21–22 січня 2022 р. Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2022. 100 с.
11. Судово-медична танатологія. Судово-медична експертиза трупа
URL: https://nmapo.edu.ua/images/FakPidVik/kafSudMed/Ebook/34-165. Rozdil_2. Thanatologia.pdf (станом на 05.01.2022 р.)
12. Судебно-медицинская экспертиза эксгумированного трупа : лекция для врачей-курсантов. Выпуск первый : эксгумация трупов, поводы к ним. Краткая историческая справка. Организация и проведение эксгумации. Изменения трупа и одежды на нем в могиле Поркшеян О. X. Ленинград. 1971
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті