ЗМІСТОВНА СКЛАДОВА КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

  • О. Требіна аспірантка кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: міжнародний договір (конвенція), міжнародний контроль, контрольний механізм договору (конвенції), міжнародні правовідносини

Анотація

У статті досліджено сутність і змістовна складова контрольного
механізму забезпечення виконання міжнародних договорів. Розглянуто різноманіття поглядів на явище міжнародного контролю. Доведено, що контроль виконання міжнародних договорів сьогодні став нормою та необхідною умовою функціонування міжнародного права. Обґрунтовується, що дослідження теоретичних та практичних аспектів міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів має велике значення як для доктрини міжнародного права, так і для міжнародної практики. Пропонується визначити контрольний механізм виконання міжнародного договору як системну та впорядковану діяльність суб’єктів міжнародного права щодо забезпечення вимог відповідного договору. Обґрунтовано, що виходячи зі структури міжнародних правовідносин, виділяються три складові в контрольному механізмі виконання міжнародних договорів: договірна, пов’язана з об’єктом правовідносин; інституційна, пов’язана з суб’єктом (суб’єктами) міжнародних правовідносин та змістовна, пов’язана зі всім спектром забезпечення вимог міжнародних договорів (принципи, норми, форми, методи, засоби контрольної діяльності тощо). Доведено, що контрольний механізм міжнародного договору функціонує в суворій відповідності до загальновизнаних принципів  сучасного міжнародного права, використовує різні методи міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів (конвенцій), а саме: обмін інформацією, доповіді, звіти, консультації, спостереження, інспектування, анкетування, моніторинг, верифікація, розслідування, арбітражний і судовий контроль тощо. Функціонування змістовної складової контрольного механізму міжнародного договору розглянуто на прикладі Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації. Обґрунтовується, що дослідження феномену міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів має величезне практичне значення, безпосередньо впливаючи на якість та ступінь розробленості положень про контрольний механізм конкретних міжнародних договорів, продуманість функціонування його змістовної складової.

Посилання

1. Медведєва М. О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. Київ: Фенікс, 2012. 484 с.
2. Котляров И.И. Международный контроль с использованием космических средств: (международно-правовые проблемы). Москва: Международные отношения, 1981. 119 с.
3. Осипов Г.А. Международно-правовые проблемы контроля за ограничением вооружений и разоружением / отв. ред. А. И. Иойрыш ; АН СССР, Ин-т государства и права. Москва : Наука, 1989. 143, [1] с.
4. Лукьянцев Г. Е. Международный контроль в области прав человека: тенденции и перспективы. Москва: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2005. 261 с.
5. Тиунов О. И. О роли международноправового мониторинга и международного контроля в развитии Евразийской экономической интеграции. Евразийский юридический журнал. 2012. № 10. С. 5–10. URL: https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/persona-grata/intervyus-o-i-tiunovym-cudej-konstitutsionnogosuda-rf-v-pochetnoj-otstavke
6. Лукашук И.И. Механизм международно-правового регулирования. Киев: Вища школа, 1980. 168 с.
7. Забара І.М. Міжнародні правовідносини – основа міжнародного правопорядку (теоретичні аспекти). Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 3. С. 185–187.
8. Міжнародне право. Основи теорії: підручник для студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. «Міжнародне право», «Міжнародні відносини» / В. Г. Буткевич [и др.]; ред. В.Г. Буткевич. Київ: Либідь, 2002. 608 с.
9. Словник української мови / Кер. В.В. Німчук та ін.; Відп. ред. В.В. Жайворонок. Київ: ВЦ «Просвіта», 2016. 1320 с.
10. Валеев Р. М. Контроль в современном международном праве / Каз. гос. ун-т. Юрид. фак. Казань : Центр инновац. технологий, 2001. 299 с.
11. Требіна О.М. Європа у боротьбі з корупцією. Політична система України за умов глобальних викликів і локальних проблем : зб. матеріалів ХХXІV Харків. політол. читань (м. Харків, 21 квіт. 2021 р.). Харків : Право, 2021. С. 134–140.
12. Information note. The Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. URL: https://rm.coe.int/information-note-the-council-ofeurope-convention-on-the-protectionof/16807962a7
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті