ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНШОЇ ОСОБИ, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

  • В. Черванчук аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: учасники досудового розслідування, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, механізм забезпечення прав

Анотація

У статті досліджено загальний механізм забезпечення прав іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Проаналізовано складові елементи загального механізму забезпечення прав іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, зокрема механізми реалізації прав, охорони прав, захисту прав цього учасника кримінального провадження. Окрему увагу приділено невизначеності процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, що не дає можливості з достатньою чіткістю відокремити цю особу, як учасника кримінального провадження, від інших осіб, про яких йдеться у нормах КПК України, а також законодавчому закріпленню системи кореспондуючих обов’язків відповідних посадових осіб. Встановлено, що механізм реалізації прав іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, включає заходи, що створюють умови реалізації прав (насамперед, визначеність процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування; належне законодавче закріплення її процесуальних прав, а також системи кореспондуючих обов’язків відповідних посадових осіб), а також засоби, що сприяють реалізації кожного із прав, закріплених у кримінальному процесуальному законі (насамперед, належне законодавче закріплення загального обов’язку відповідних посадових осіб щодо роз’яснення іншій особі, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її процесуальних прав і порядку їх реалізації, а також сприяння у їх фактичній реалізації). Механізми охорони та захисту прав іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, включають заходи, що забезпечують запобігання та недопущення порушень прав цього учасника кримінального провадження (заходи охорони), а також засоби, що забезпечують відновлення прав цієї особи у разі їх порушення, усунення реальної загрози такого порушення та перешкоди для їх реалізації, притягнення до відповідальності осіб, які допустили таке порушення.

Посилання

1. Черванчук В.В. Поняття, сутність та структура процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2020. № 60. С. 195–199.
2. Словник української мови : Академічний тлумачний словник (1970–1980) в 11 томах : онлайн версія. URL: http://sum.in.ua/.
3. Скакун О.Ф. Теорія держави та права (Енциклопедичний курс) : підручник. Харків : «Еспада», 2006. 776 с.
4. Волинка К.Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2000. 17 с.
5. Паршак С.А. Механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження у контексті правозахисної функції держави. Європейські перспективи. 2014. № 7. С. 157–162.
6. Корчева Т.В. Професійна правнича допомога особам, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування: проблемні питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 3. С. 227–231. URL:http://www.lsej.org.ua/3_2019/60.pdf.
7. Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.12.2021 у справі № 991/8844/21. Єдиний державний реєстр судових рішень : офіційний вебсайт. URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/102373235.
8. Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2020 у справі № 991/8029/20. Єдиний державний реєстр судових рішень : офіційний вебсайт. URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/92143723.
9. Юрчак І.Р. Обов’язки особи: теоретико-правовий вимір : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2016. 185 с.
10. Волошанівська Т.В. Щодо питання розмежування понять «захист» та «охорона» у кримінальному провадженні в світлі міжнародних стандартів прав людини. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 216–220. URL:http://lsej.org.ua/6_2016/60.pdf.
11. Черванчук В.В. Загальні гарантії прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали міжнар.
наук.-практ. конф. (Львів, 25–26 січн. 2019 р.). Львів. 2019. С. 44–47.
12. Кучинська О.П. Поняття гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження. Адвокат. 2012. № 7. С. 4–8.
13. Процько Г.І. Правовий статус учасників досудового слідства: проблеми реалізації: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2012. 21 с.
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті