ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ СУДУ

  • О. Чучман аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: збирання доказів у кримінальному провадженні, підстави проведення слідчих (розшукових) дій, судовий контроль, доказування фактичних підстав проведення слідчих (розшукових) дій

Анотація

У статті досліджено нормативне врегулювання фактичних підстав проведення слідчих (розшукових) дій, які потребують
попереднього дозволу суду. Проаналізовано загальні підстави проведення слідчих (розшукових) дій, а також специфіку встановлення підстав проведення тих слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу суду. Окрему увагу приділено тим підставам, встановлення яких обумовлене наявністю додаткового критерію, що пов’язується з винятковістю, невідкладністю або виключністю відповідного випадку. Встановлено, що фактичні підстави проведення слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу суду, – це конкретні дані, тобто відомості, що є необхідними для формування висновку, прийняття рішення про проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які мають бути відображені у матеріалах кримінального провадження, і є обов’язковим реквізитом клопотання до слідчого судді. При доказуванні підстав кожної з таких слідчих (розшукових) дій необхідно враховувати особливості джерела фактичних даних, слідчу ситуацію на момент звернення із клопотанням, характер і специфіку обставин, які можуть бути встановлені за результатами проведення слідчої (розшукової) дії, а також можливість цих обставин набути значення доказів для встановлення обставин предмета доказування або перевірки вже наявних доказів. В окремих, передбачених законом випадках доказування фактичних підстав проведення слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу суду, передбачає додаткове доказування критеріїв встановлення таких підстав (винятковість, невідкладність або виключність випадку). З метою забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також інших осіб, права чи законні інтереси яких можуть бути обмежені проведенням слідчих (розшукових) дій, зокрема і тих, які потребують попереднього дозволу суду, формування єдиної правозастосовної практики у цій сфері перспективним напрямом наукових досліджень вважаємо формування пропозицій щодо подальшого удосконалення нормативного регулювання фактичних підстав і умов їх проведення, а також розроблення порядку розгляду слідчим суддею клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій у невідкладних (виняткових) випадках.

Посилання

1. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : навч. посібник у схемах і табл. / О. А. Осауленко, А. В. Самодін, Г. М. Степанова та ін. Київ : «ЦУЛ», 2015. 140 с.
2. Літвінова І. Ф. Підстави проведення слідчих (розшукових) дій та їх доказування у процесуальній діяльності прокурора. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 3. Том 2. С. 146–150.
3. Орлик Д. Доказывание прокурором оснований проведения следственных (розыскных) действий. LEGEA ŞI VIAŢA. MAI 2016. С. 53–56.
4. Сичук М. М. Фактичні підстави прийняття процесуальних рішень про провадження слідчих дій. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 9. С. 159–161.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / відп. ред. С. В. Ківалов, С. М. Міщенко. Харків : «Одіссей», 2013. 1104 с.
6. Михайленко В. В. Реалізація верховенства права при провадженні слідчих (розшукових) дій. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2018. Т. 29. № 1. С. 89–96.
7. Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями : лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016.
8. Михайленко В. В. Узагальнення судової практики з розгляду слідчими суддями Вищого антикорупційного суду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових)
дій і оперативно-розшукових заходів (за 2019, 2020 роки). Вищий антикорупційний суд : офіційний вебсайт. URL:https://hcac.court.gov.ua/hcac/prescentr/news/1128375/.
9. Ханін С. По слідах 233 КПК України. Закон і Бізнес : вебсайт. URL: https://zib.com.ua/ua/150216.html.
10. Атаманов О. Чому кожен 7-ий невідкладний обшук може бути підставою для звернення до ЄСПЛ. Закон і Бізнес : вебсайт. URL: https://zib.com.ua/ua/139378.html.
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті