ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ СВІДКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • В. Карпенко адвокат, аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: професійна правнича допомога, свідок, адвокат, захисник, представник

Анотація

У статті проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство щодо визначення процесуального статусу особи, яка може надавати професійну правничу допомогу свідку у кримінальному провадженні. Встановлено, що термін «адвокат», який використовується у п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України, вказує на особу, яка на професійній основі займається адвокатською діяльністю, але не визначає її процесуального статусу як учасника кримінального провадження. Звертається увага на те, що при визначенні процесуального статусу особи, яка захищає підозрюваного чи представляє інтереси потерпілого, законодавець виходить із характеристики їх функції, називаючи «захисником» чи «представником». Це правило не враховано при визначенні назви особи, яка надає правничу допомогу свідку. Визначено три підходи до визначення особи, яка надає свідку професійну правничу допомогу, – захисник, представник, адвокат свідка (юридичний помічник, правничий повірений). Підтримується критика науковців щодо назви цього учасника кримінального провадження захисником та звертається увага на поширеність тверджень про те, що така особа має називатися представником. Обґрунтовано, що право свідка на професійну правничу допомогу обумовлено не стільки необхідністю представництва його інтересів (що передбачає участь у кримінальному провадженні представника замість свідка), скільки потребою забезпечення присутності адвоката під час допиту свідка. Звертається увага на те, що правнича допомога свідку не є тотожною представництву його інтересів у кримінальному провадженні. Встановлено, що суб’єктами надання професійної правничої допомоги свідку у кримінальному провадженні мають бути не лише адвокати, а і фахівці у галузі права, які набули відповідного процесуального статусу. Аналізуються обставини, за наявності яких адвокат свідка не може надавити професійну правничу допомогу свідку у кримінальному провадженні. 

Посилання

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. № 4651-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-1775.
3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text
4. Тертишник В.М. Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини. Правова позиція. 2017. № 2. С. 128–137.
5. К р и м і н а л ь н о - п р о ц е с у а л ь н и й кодекс України від 28.12.1960. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05?find=1&text
6. Никоненко М.Я. Правова допомога свідку як суб’єкту, який відіграє допоміжну роль в процесі доказування. Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України на сучасному етапі: мат. круглого столу (Київ, 20.05.2011). НАВС. К. ФОП Ліпкан О.С., 2011 С. 113–115.
7. Корчева Т. В. Надання професійної правничої допомоги свідку у кримінальному провадженні як вид адвокатської діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 316–320.
8. Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2015. 602 с.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Эстонии от 12.02.2003. URL: https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyy-kodeks
10. Baudžiamojo Proceso Kodeksas Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 14 d. Nr. IX-785. URL:https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163482/asr
11. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 № 122-XV. URL: https://bizlex.ru/6-ugolovno-processualnyy-kodeks-respublikimoldova-obschaya-chast.html
12. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін
до Конституції України від 31.10.2019. № 4-в/2019. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004v710-19#Text
13. Яновська О. Г. Правова та соціальна природа адвокатської професії. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 108–113.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия - Strafprozessordnung (StPO) научно-практический комментарий и перевод текста закона. П. Головенко, Н. Спица. Universitätsverlag Potsdam. 2012. URL:http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf
15. Уголовно-процессуальный кодекс Болгарии от 14.10.2005. URL:https://www.twirpx.com/file/1097891/grant/
16. Заборовський В. В. Правовий статус адвоката свідка. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 36. Том 2. С. 169–173.
17. Рокунь С. В. Проблеми визначення правового статусу особи, яка надає правову допомогу свідку в кримінальному провадженні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 5. С. 157–158.
18. Панчук О. В. Окремі питання надання адвокатом правової допомоги свідку. Закон и жизнь. 2013. № 3. С. 32–34.
19. Головань І. Деякі проблеми виконання рішень Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду
України. 2010. № 6. С. 132–141.
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті