ЮРИДИЧНІ ФАКТИ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СТРОКИ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • П. Гуйван кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, докторант Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України
Ключові слова: юридичний факт, цивільний строк, суб’єктивне право

Анотація

Робота присвячена науковому дослідженню актуального питання про сутнісні ознаки такого юридичного поняття як юридичний факт. Встановлено, що дане визначення охоплює зовнішні по відношенню до суб’єктивного права особи обставини, які впливають (надають поштовх) розвиткові правовідношення і разом з тим встановленню правового статусу його учасників. Піддано критиці досі популярну в цивілістиці концепцію середини минулого століття, за якою цивільні строки є складовою частиною юридичних фактів. Детально висвічуються суперечності та неузгодженості цієї тези, передусім пов’язані з віднесенням строків до об’єктивних чинників, котрі настають та спливають без впливу людини. Насправді, то не так. У матеріальних відносинах ключове значення має не сам час як явище, а вичленений з його загального перебігу певний фрагмент – строк, що має визначений законом чи контрагентами початковий та кінцевий терміни. Інакше кажучи, права та обов’язки у цивільних відносинах, як правило, встановлюються самими їх носіями, відтак і строки здійснення прав та виконання обов’язків мають вольове походження. І строки визначають темпоральні координати усіх явищ у просторі, у тому числі суб’єктивних прав носіїв і, звичайно ж, юридичних фактів. Але те, що юридичні факти мають певну часову протяжність у просторі, далебі не означає, що сам строк як формалізація абстрактного перебігу часу у вигляді способу розташування матерії за допомогою пізнання, є юридичним фактом. У статті аргументовано підтримується позиція Луця В. В., за якою строки не можна пов’язувати лише з юридичними фактами, як і визнавати ними навіть в якості вольових правових обставин. Виступаючи часовою формою, в якій протікають події і вчиняються дії (бездіяльність), строки породжують юридичні наслідки лише у зв’язку з діями та подіями. Тобто, не спливання певного проміжку часу породжує юридичні наслідки, а поведінка управленої особи в цей період. А характер, межі та тривалість такої поведінки якраз і охоплюється поняттям матеріального змісту права. Сам по собі строк без взаємозв’язку з іншими факторами зовнішнього по відношенню до правовідношення впливу не може породжувати визначати зміст конкретних прав та обов’язків. Тож, можемо дійти висновку, що часові фактори не мають визначального впливу на виникнення, зміну чи припинення матеріальних суб’єктивних прав та обов’язків.

Посилання

1. Коструба А. В. Наслідки правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві України. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С.147–151.
2. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Москва : Бр. Башмаковы, 1914. Т. 1, изд. 11-е. 499 с.
3. Шовкова О. В. Позовна давність як різновид цивільно-правових строків. Автореф. .. канд. юрид. наук. Харків, 2008 19 с.
4. Грибанов В. П Сроки в гражданском праве. Москва : Знание, 1967. 49 с.
5. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. Москва, Госюриздат, 1958. 183 с .
6. Гражданкий кодекс Украины: комментарий. Под. ред Е. А. Харитонова. Изд-во второе. Харьков : Одисей, 2004. Т. 1. 832 с.
7. Лебедева К. Ю. Исковая давность в системе гражданско-правовых сроков: дисс. … канд. юрид. Наук. 12.00.03. Томск, 2003. 234 с.
8. Гражданское право. Учебник в 2-х т./ Под ред. Суханова Е. А. 2-е изд. перераб и допол. Москва : БЕК, 2000. Т.1. 704 с.
9. Пленюк М., Коструба А. Юридичні факти в доктрині приватного права в Україні. Монографія. Київ : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. 288 с.
10. Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монографія. Одеса : Фенікс, 2009. 112 с.
11. Харитонов Є. О. Нагорняк В. А.Деякі проблемні питання визначення поняття та видів юридичних фактів у цивільному праві. Акт. пробл. держави і права. 2007. Вип. 33. С. 7–18.
12. 12. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. Москва, Юрид. лит. 1974. 345 с.
13. Харченко Г. Г. Речові права: монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 432 с.
14. Аскольдов С. Время и его преодоление. Мысль, 1922. № 3. С. 80–97.
15. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн./ За ред.. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. Київ : Юрінком Інтер, 2002. Книга 1. 856 с
16. Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирования. Москва: Волтерс Клувер, 2007. 152 с.
17. Луць В. В. Сроки в гражданских правоотношениях. Правоведение. 1989. № 1. С. 37–43.
18. Луць В. В. Строки і терміни в новому Цивільному кодексі України. Юридична Україна. 2003. № 11. С. 3–8.
19. Луць В. В. Методологічне значення категорій «строк» і «термін» у цивільному праві України. Часопис цивілістики. 2018. Вип. 31. С. 80–87.
20. Батянов М. В. Срок действия гражданско-правового договора. Дисс. .. канд. юрид. наук. 12.00.03. Самара. 2004. 189 с.
21. Пленюк М. Д. Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин в механізмі правового регулювання: монографія. Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г.Бурчака НАПрН України. 2016. С. 110–117.
22. Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. Конспекти лекцій зі спецкурсу. Львів. ЛДУ. 1993. 60 с.
23. Александров Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе. Москва : Госюриздат, 1955. 176 с.
24. Панченко С. С. Правова природа строку в цивільному праві. Університетські наукові записки. Хмельницький унів. управління та права. 2015. № 55. С. 8–797.
25. Яроцький В. Л. Рецензія на монографію П. Д. Гуйвана «Теоретичні питання строків у приватному праві».Підприємництво, господарство і право. 2018. № 11. С. 226–229.
26. Харитонов Є. О. Деякі питання класифікації юридичних фактів. Акт. пробл. держави і права. 2008. Вип. 42. С. 73–81.
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті