АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • О. Гарасимів кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ
  • О. Захарова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ
  • О. Ряшко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: арешт майна, слідчий суддя, суд, слідчий, розшук майна, клопотання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем арешту майна у кримінальному провадженні, зокрема, у контексті розшуку майна, на який накладено арешт, забезпечення прав осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт. Виокремлено проблемні питання арешту майна; розкрито практичні проблеми розшуку майна, на який накладено арешт. Наголошено, що арешт майна, з одного боку, є важливим елементом механізму забезпечення здійснення завдань кримінального провадження, а з другого – фактором найбільш відчутного вторгнення до сфери майнових прав особи. Підкреслено, що застосування арешту майна здійснюється для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження для забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінального правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Зосереджено увагу на тому, що метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є ефективність та результативність його здійснення. Сутність арешту майна полягає в тому, що він пов’язаний з обмеженням можливостей особи, на майно якої накладено арешт, відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися ним. Стаття 41 Конституції України закріплює, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Згідно зі ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ніхто не може  бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства й на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Наведені та інші нормативні положення обґрунтовують беззаперечну необхідність детальної регламентації порядку застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження, що пов'язаний із застосуванням кримінального процесуального примусу (проявляється в обмеженні майнових прав та інтересів особи).

Посилання

1. Зелькіна Т. Є. Сутність та актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. № 2 (16). 2018. С. 386–390.
2. Верхогляд-Герасименко О. В. До питання накладення арешту на майно третіх осіб у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. В. Верхогляд-Герасименко // Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 21. С. 20–27. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2017_1_4. – Назва з екрана.
3. Гловюк І. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України № 8 (2016). С. 155–160.
4. Мирошниченко Ю. М. Проблемні питання тимчасового вилучення й арешту майна за новим кримінально-процесуальним законом. Порівняльно-аналітичне право. № 3 (2). 2013. С. 310–312.
5. Зіньковський І. П. Застосування арешту майна у кримінальному провадженні: деякі проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. № 2/2017. С. 183–188.
6. Мала О., Місюра Л. Накладення арешту на майно у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. Мала, Л. Місюра // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 1. С. 117. С. 114–121. Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1–2017/mala.pdf.117
7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
8. Александрова В. А. Особливості застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження в Україні. 2017. Випуск 1(16), том 4. С. 285–288.
9. Медвєдев В. І. Окремі проблеми практики застосування арешту. Юридичний науковий електронний журнал. № 6/2019. С. 384–387.
10. В. В. Назаров, Т. В. Смалюк. Особливості нормативного регулювання процесуального статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Прикарпатский юридичний вісник № 1 (36). 2021. С. 112–116.
11. Чернявський С. С. Відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням: метод. рек. / С. С. Чернявський, А. А. Вознюк, Д. О. Алєксєєва-Процюк та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 122 с.
12. Титаренко А.В. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт: новела КПК України. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 51. С. 284–289.
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті