ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ФОРМАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ СУБ’ЄКТА ПРАВА

  • О. Донченко кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії права та прав людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
  • Т. Грекул-Ковалик кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії права та прав людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Ключові слова: правосуб’єктність, праводієздатність, суб’єкт права, властивість суб’єкта права

Анотація

У статті проаналізовано поняття правосуб’єктності (праводієздатності), яке відображає один аспект, одну (формальну) властивість суб’єкта права, його здатність мати права, нести обов’язки і своїми діями їх створювати, здійснювати. Зазначається, що вона не охоплює інші аспекти існування суб’єкта права (як правову волю, як правового діяча, як правосвідомість, як соціально-правову цінність тощо). Здатність бути суб’єктом права в широкому смислі (у всіх аспектах) і правосуб’єктність – це поняття, які не співпадають за обсягом. Перше поняття є за обсягом ширшим, ніж друге. Щоби подолати існуючий розрив, пропонується розглядати правосуб’єктність як встановлену законодавством здатність особи виступати суб’єктом права у всіх його проявах (не лише в частині володіння і здійснення прав і обов’язків). Зміст правосуб’єктності не вичерпується лише визначенням кола суб’єктів права; це лише встановлення зовнішньої межі, її зовнішньої сторони. Законодавець повинен також стосовно кожної групи осіб, які входять до встановленого кола суб’єктів права, передбачити всі необхідні та достатні умови, при наявності яких вони стають здатними бути суб’єктами права. Особа, яка визнана суб’єктом права, є пов’язаною загальним родовим зв’язком, який поєднує її зі всією системою правопорядку, з іншими суб’єктами. Цей зв’язок є родовим у тому відношенні, що ним визначається сама приналежність особи до правового співтовариства, до кола суб’єктів права. Правосуб’єктність існує з моменту виникнення суб’єкта права (входження особи до правової системи) і до ліквідації, реорганізації юридичної особи або до смерті фізичної особи, оголошення її померлою, але деякі елементи правосуб’єктного зв’язку можуть існувати і мати юридичні наслідки для інших осіб і після смерті людини, оголошення її померлою. Подібно до відносин громадянства, які визначають становище людини в державі, правосуб’єктність визначає місце суб’єкта права у правовій системі. 

Посилання

1. Костюк В. Л. Проблеми визначення правосуб’єктності у загальній теорії права. Держава і право. 2009. Вип. 44. С. 14–19.
2. Надьон В. В. Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 1(5). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_6
3. Пундор Ю. О. Про визначення змісту категорії «правосуб’єктність» у теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект). Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 60–63.
4. Січевлюк В. А. До питання про зміст та структуру категорії «правова суб’єктність» у загальній теорії права. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2018. № 04. С. 30–36.
5. Січевлюк В. А. Еволюція категорії «правова суб’єктність» (теоретико-прикладні засади): монографія. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2020. 462 с.
6. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. 2-е вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 688 с.
7. Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2009. 208 с.
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті