ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

  • В. Хомутенко кандидат економічних наук, професор, незалежний судовий експерт
  • А. Хомутенко доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Одеського національного економічного університету
Ключові слова: експертиза, експертна діяльність, експертне дослідження, методи дослідження, експертна версія

Анотація

У статті визначено основні ознаки судової експертизи, як процесуальної дії, до яких, зокрема, відносять: процесуальний порядок призначення й проведення експертизи; певний правовий статус об’єктів і суб’єктів дослідження; індивідуальну відповідальність. Проаналізовано наукові погляди на змістовне наповнення та природу експертної діяльності. Наведено нормативно-правове визначення експертного дослідження. Зроблено висновок про подвійний характер судової експертизи: як процесу процесуальної діяльності та як процесу пізнавальної діяльності. Розкрито авторське бачення судової експертизи як особливого виду пізнавальної діяльності. Визначено, що експертне дослідження як процес пізнавальної діяльності має два рівні пізнання: емпіричний і теоретичний. Аргументовано, що в основі експертного пізнання лежить відображення об’єктивної дійсності про об’єкти, явища, процеси у свідомості експерта при проведені їх досліджень. Стверджується, що основними ознаками експертного пізнання є: наявність спеціальних знань (законів, закономірностей, принципів, основних понять, методів пізнання, експертних методик); наявністю наукової (дослідної) проблеми, об’єкта і предмета дослідження; отримання знань про об’єкти, явища процеси, що досліджуються та створення правил і понять, які розробляються на основі загальної і окремих наукових теорій та реалізовуються в практичній експертній діяльності. Охарактеризовано терміни, на яких базується процес експертного пізнання, а саме: припущення, судження, умовивід, експертна версія (гіпотеза), наукова ідея та ін. Схематично зображено розвиток експертної версії за певними стадіями. Відмічено, що судова експертиза являє собою систему, яка включає велике число компонентів. Наголошено на тому, що система судової експертизи відкрита для впливу оточуючого середовища з яким вона вступає в процеси взаємообміну, від якого отримує важливі імпульси для своєї діяльності. Визначено, що судовий експерт як суб’єкт пізнавальної діяльності це індивід, що є носієм спеціальних знань та здійснює професійну діяльність у сфері судової експертизи. Здійснено дослідження гносеологічних аспектів об’єкту як елементу судової експертизи. Розглянуто природу взаємозв’язку та співвідношення категорійних понять об’єкт та предмет пізнання саме в контексті пізнавального процесу в системі судової експертизи. Наведено авторське тлумачення судової експертизи з гносеологічної точки зору.

Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті