ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРАВОВІДНОСИНАХ У СФЕРІ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ

  • О. Россильна кандидат юридичних наук, директор Клініки персоналізованого дизайну діагностики і терапії «ОНКОТЕРАНОСТИКА»
Ключові слова: штучний інтелект, медичне право, персоналізована медицина, біохакінг, правовідносини у сфері персоналізованої медицини

Анотація

У статті досліджено специфіку реалізації правовідносин у сфері персоналізованої медицини. Актуальність дослідження важко переоцінити. Сучасна біомедична наука нині перебуває на піку свого розвитку, пріоритетними векторами якого стали: персоналізована медицина, інформаційноємкі дослідження, використання «великих даних» та штучний інтелект. Усі ці напрямки вже мають практичні напрацювання та сформоване коло суспільних відносин між їх учасниками, що потребують належного правового регулювання. Метою дослідження було проаналізувати правовідносини у сфері персоналізованої медицини із застосуванням елементів штучного інтелекту, а також виявити їх проблемні аспекти. Досліджено окремі особливості медичних правовідносин, одним з елементів яких є використання технологій штучного інтелекту. Медичні правовідносини мають комплексний характер, та ще більше ускладнюють їх наукоємка сфера застосування – персоналізована медицина, а також інструменти, що використовуються – технології штучного інтелекту. Виокремлено нових суб’єктів таких правовідносин, які поруч з «класичними» суб’єктами беруть у них участь. Встановлено характерні відмінності договірного регулювання відносин між їх учасниками. За результатами дослідження виявлено очевидну прогалину у нормативно-правовому регулюванні правовідносин у сфері персоналізованої медицини із застосуванням елементів штучного інтелекту, зокрема, щодо визначення правового статусу суб’єктів таких правовідносин, специфіки змісту, основних положень та принципів застосування технологій штучного інтелекту для цілей персоналізованої медицини з урахуванням етичних аспектів, меж застосування таких технологій тощо. Відсутність чіткого правового регулювання вказаних питань та певних обмежень частково сприяє стрімкому технологічному розвитку, проте й породжує низку ризиків для відповідних суб’єктів.

Посилання

1. Раєцький А. Біохакінг. Правові виклики. Femida.ua. 2020. № 20. С. 20–22. URL: https://femida.ua/wp-content/uploads/2020/03/Femida-2020-2-print_compressed.pdf.
2. Nicholas J. Schork Artificial Intelligence and Personalized Medicine. Cancer Treat Res. 2019 ; 178: 265–283. DOI: 10.1007/978-3-030-16391-4_11
3. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 20.06.2022).
4. Медичне право України : підручник / C. Г. Стеценко та ін. ; за заг.ред. С. Г. Стеценка. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.
5. Гладун О. М. Загальний огляд правовідносин в галузі охорони здоров’я. Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль : ЮІ ТАНГ, 2001. Вип. 3. С. 179–186.
6. Пашков В. М. Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин в сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. Харків, 2010. 37 с.
7. Каткова Т. Г. Штучний інтелект в Україні: правові аспекти. Право і суспільство. Дніпро, 2020. № 6. С. 46–55.
8. Ryan Calo. Robots in American Law: book. Washington. University of Washington School of Law, 2016. P. 643. URL: https://www.strausscenter.org/event/444-robots-in-american-law.html.
9. Robots in American Law: book. University of Washington School of Law Research Paper, 2016. No. 2016-04. URL: https://www.strausscenter.org/event/444-robots-in-american-law.html.
10. Баранов О. А. Інтернет речей (IoT): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах. Юридична Україна. Київ, 2018. № 5–6. С. 75–95.
11. Schwalbe N, Wahl B. Artificial intelligence and the future of global health. Lancet, 2020. 395:1579–86.
12. Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. World Health Organization. Geneva, 2021.
13. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 520 с.
14. Сенюта І.Я. Права і обов’язки суб’єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації. Право України. Київ, 2011. № 11–12. С. 67–73.
15. W. Kenneth Davis, Jr., Ashley Francois, Cheryl Camin Murray Top Ten Legal Considerations for Use and/or Development of Artificial Intelligence in Health Care. National Law Review. 2021. Vol. XI, No. 47. URL:https://www.natlawreview.com/article/top-ten-legal-considerations-use-andordevelopment-artificial-intelligence-health.
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті