ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • О. Бойко аспірантка кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
  • В. Тильчик доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: Адміністративно правові засади нетарифного регулювання ЗЕД, нетарифне регулювання, уповноважені суб’єкти, адміністративно правовий статус, інші заходи адміністративного характеру

Анотація

У статті досліджено адміністративно-правові засади нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Надано авторське визначення категорії «адміністративно-правових засад нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Визначено зміст поняття «адміністративно-правові засади нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні» як категорії адміністративно-правової науки та його складові. Надано авторське визначення поняття «заходи нетарифного регулювання» та досліджено його ознаки. Досліджено правову природу та сутність нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Виявлено, що процес застосування державою нетарифних заходів регламентується положеннями одночасно кількох нормативно-правових актів. Виявлено, що існує необхідність розробки в державі нової моделі нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі, враховуючи євроінтеграційні прагнення України. Встановлено, що існує потреба у розробці законодавцем оновленої класифікації нетарифних заходів та запропоновано виділити в окрему групу інші заходи адміністративного характеру. Визначено коло нормативно-правових актів, що регулюють питання застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено систему суб’єктів правовідносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності та уточнено коло суб’єктів, уповноважених здійснювати регулювання та контроль за застосуванням нетарифних заходів у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Встановлено, що категорія «адміністративно правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» є динамічною категорією адміністративно-правової науки. Запропоновано коло суб’єктів-виконавців нормативно-правових приписів, що регулюють процес застосування нетарифних обмежень у сфері ЗЕД. Запропоновано класифікацію суб’єктів-виконавців нормативно-правових приписів, що регулюють процес застосування нетарифних заходів у сфері ЗЕД.

Посилання

1. Батраченко О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки і порядку [Текст]: дисертація ... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О .В. Батраченко; наук. керівник А. М. Куліш. Суми : СумДУ, 2017. 218 с.
2. Carol Harlow Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values. European Journal of International Law, Volume 17, Issue 1, February 2006, Pages 187–214. URL: https://doi.org/10.1093/ejil/chi158
3. І. О . Личенко Адміністративноправові засади публічного управління в Україні . Журнал східноєвропейського права 2020. № 78. С. 37–44.
4. Словник української мови : в 11 томах. Том 3. 1972. С. 300.
5. «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1991. № 29, ст. 377.
6. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі змінами та доповненнями) Офіційний вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175.
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI ( зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13–14, № 15–16, № 17, ст. 112.
8. David Hanson Limits to Free Trade. Non-Tariff Barriers in the European Union, Japan and United States. Edvard Elgar Publishing Inc., 2010. 208 p.
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 1236-р «Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» Офіційний вісник України. 2008. № 71. Ст. 2392.
10. Бойко В. М. Митне право України: навч. посіб. Том 1. Київ : Алерта, 2015. 528 с.
11. Терещенко С. С., Науменко В. П. Основи митного законодавства в Україні: теорія та практика: навч. посіб. для студентів вищ. та серед. спец. навч. закл. Київ : АТ «Август», 1999. C. 63.
12. Understanding International Tradein Canada. URL: https://www.americanexpress.com/en-ca/business/trendsand-insights/articles/understandinginternational-trade-in-canada /
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті