ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАУКОВОГО ПРАЦІВНИКА ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

  • Б. Вапнярчук аспірант кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: наукові працівники, держава, спеціальний правовий статус, права, обов’язки, гарантії, оплата праці, дистанційна зайнятість

Анотація

У статті розглянуто особливості правового статусу наукового працівника як спеціального суб’єкта трудового права. Зазначено, що наукові працівники наділені особливим правовим статусом, який доцільно розглядати за такими основними елементами, як правосуб’єктність, права й обов’язки, відповідальність за неналежне виконання обов’язків, юридичні гарантії реалізації прав. Специфічність їх правового статусу полягає в тому, що він регулюється не тільки загальним законодавством, а й спеціальним. Так, основним нормативно-правовим актом, який регламентує трудові відносини з науковими працівниками, є Кодекс законів про працю України. Хоча його норми, які містять лише загальні положення, не враховують характеру відносин з працівниками у царині науки. Цим і пояснюється існування низки таких спеціальних нормативно-правових актів, як Закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту» та ін., а також  численних підзаконних нормативно-правових актів. Правовий статус наукових працівників як учасників наукового  процесу доцільно розглядати як урегульована спеціальними нормами сукупність наданих і гарантованих державою їх прав, обов’язків та гарантій діяльності під час здійснення ними наукової діяльності. При цьому гарантії діяльності наукових працівників виступають водночас і елементом їх правового статусу, і засобом ефективної реалізації їх повноважень, надання яких дає можливість науковцю відчувати себе захищеним від будьяких негативних проявів. Специфіка правового статусу наукових працівників, що відрізняє їх від найманих працівників в інших сферах полягає в тому, що вони проходять процедуру конкурсу на заміщення вакантної посади; підлягають періодичній атестації; зобов’язані проходити періодичне підвищення кваліфікації та стажування, що виступає ефективним механізмом удосконалення професійної підготовки наукових працівників шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок, набуття ними досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.

Посилання

1. Порощук С. Д. Загальні основи теорії соціально-правового захисту співробітників міліції : монографія. Запоріжжя : Юрид. ін-т МВС України, 2001. 134 с.
2. Саакян Л. Х. Правовое положение рабочих и служащих в сфере трудовых отношений : автореф. дис. … канд. юрид. Наук : спец. 12.00.05. Москва, 1982. 18 с.
3. Шамшина І. І. Механізм регулювання відносин із застосування найманої праці: суб’єктноправовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. Наук : спец. 12.00.05. Київ, 2011. 36 c
4. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25.
5. Рекомендация о статусе научно-исследовательских работников : принятая Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 20 ноября 1979 года. URL: http://docs.cntd.ru/ document/902084640
6. Правове забезпечення Національної інноваційної системи у сучасних умовах : монографія / [С. В. Глібко, О. В. Розгон, Ю. В. Георгієвський та ін.]; за ред. С. В. Глібка, О. В. Розгон. Харків : НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2020. 360 с.
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану : Закон України від 15.03.2022 № 2126-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text
8. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII.URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті