ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В КРАЇНАХ БАЛТІЇ І В УКРАЇНІ

  • А. Чернобаєва аспірантка кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: репродукція (відтворення), репродуктивні права, допоміжні репродуктивні технології, сурогатне материнство, договір сурогатного материнства

Анотація

Стаття присвячена розгляду особливостей правового регулювання договірних відносин сурогатного материнства за законодавством Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки та України задля створення наукового підґрунтя для формування пропозицій з подальшого вдосконалення положень чинного цивільного законодавства України. Аналізуючи відповідні нормативно-правові положення чинного законодавства встановлюється, що законодавство Литовської Республіки йде шляхом чіткої і однозначної заборони використання репродуктивної методики сурогатного материнства. Законодавство Латвійської Республіки не забороняє прямо можливість використання методики сурогатного материнства, однак встановлює заборону використання донорських гамет або ембріонів з комерційною метою, що створює значені перешкоди для застосування цієї методики. Заборона сурогатного материнства в Естонській Республіці прямо випливає з імперативних положень закону «Про штучне запліднення і захист ембріонів» якими встановлює вичерпний перелік дозволених до використання форм допоміжних репродуктивних технологій. Авторка встановлює, що наразі в Україні договірні відносини сурогатного материнства виступають предметом правового регулювання підзаконного нормативно-правового акту, який дозволяє використання договору для регулювання відносин сурогатного материнства між подружжям і сурогатною матір’ю. Обґрунтовується, що в умовах географічної близькості країн Балтії і України, а також заборони використання репродуктивної методики сурогатного материнства в країнах Балтії і дозволу на її використання в Україні, створюється підґрунтя для розвитку в Україні «репродуктивного туризму» для громадян Литви, Латвії та Естонії. Своєю чергою це створює передумови для виникнення проблеми визнання юридичної сили і юридичних наслідків договору сурогатного материнства, укладеного громадянами зазначених країн на території України і відповідно до правопорядку України, а також власне юридичних наслідків використання такої репродуктивної методики.

Посилання

1. Mikelėnas V. and Mikelėnaitė R. Is the Battle Over? The New Lithuanian Law on Assisted Reproduction. Russian Law Journal. 2018. № 6 (1). P. 119–132.
2. Ellenbogen A, Feldberg D. andLokshin V. Surrogacy - a worldwide demand. Implementation and ethical considerations. Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism. 2021. № 2 (2). P. 66–73.
3. Põder K. T.-A., Põder J.-C., Kask K.Viljatusravi ja suremisabi eetika: Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised. Tallinn : EELK Usuteaduse Instituut, 2019. 208 l.
4. Pagalbinio apvaisinimo: Įstatymas Lietuvos Respublikos 14.09.2016 Nr. XII-2608. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f31c44c27bd711e6a0f68fd135e6f40c (prieigos data: 27.03.2022).
5. Civilinis kodeksas: Įstatymas Lietuvos Respublikos 18.07.2000 Nr. VIII-1864. URL: https://www.e-tar.lt/portal/lt/lega-lAct/TAR.8A39C83848CB (prieigos data: 27.03.2022).
6. On Condemning all Forms of Surrogacy: Resolution of the Seimas of the Republic of Lithuania of 25th of June 2020 No XIII-3160. URL: http://media.aclj.org/pdf/Seimas-of-the-Republic-of-LithuaniaResolution-on-Condemning-all-Forms-ofSurrogacy-25-June-2020-XIII-3160-Vilnius.pdf (access date: 26.03.2022).
7. Seksuālās un reproduktīvās veselība: Valsts Likums 31.01.2002.URL: https://likumi.lv/ta/id/58982-seksualas-un-reproduktivas-veselibaslikums (iesniegšanas datums: 28.03.2022).
8. Prikule R. Surogātmaternitātes izpratne un tās vēsturiskā rašanās. Indivīds. Sabiedrība. Valsts: starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. (Rēzekne, 18–19.maijs. 2018). Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. Lpp. 227–232.
9. Civillikums: Valsts Likums 26.01.2006.URL: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums (iesniegšanas datums: 28.03.2022).
10. Левушкин А. Н. Правовое регулирование суррогатного материнства в странах Балтии. Пробелы в рос. зак-ве. 2011. № 1. С. 55–58.
11. Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse: Eesti Seadus 11.06.1997. URL:https://www.riigiteataja.ee/akt/KVEKS (taotluse esitamise kuupäev: 28.03.2022).
12. Kriminaalkoodeks: Eesti Seadus07.05.1992 URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/184289 (taotluse esitamise kuupäev: 28.03.2022).
13. Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. № 787, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2013 р. за № 1697/24229. Офіц. вісн. України. 2013. № 82. Ст. 3064 (зі змінами).
14. Про допоміжні репродуктивні технології: проект Закону, зареєстрований у Верховній Раді України 19.07.2018 р. за № 8629. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=64477 (дата звернення: 30.11.2021).
15. Про допоміжні репродуктивні технології: проект Закону, зареєстрований у Верховній Раді України 28.12.2021 р. за № 6475. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73524 (дата звернення: 15.04.2022).
16. Про застосування допоміжних репродуктивних технологій: проект Закону, зареєстрований у Верховній Раді України 11.01.2022 р. за № 6475-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73571 (дата звернення: 15.04.2022).
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті