АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УХИЛЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ПРОКУРОРА

  • С. Волочій аспірант кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: прокурор, законні вимоги, посадова особа, фізична особа, склад адміністративного правопорушення, адміністративна відповідальність

Анотація

Наукова стаття написана з метою надати адміністративно-правову характеристику адміністративному правопорушенню – ухилення від виконання законних вимог прокурора. У роботі безпосередньо охарактеризовано склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 185- 8 КУпАП. Встановлено, що родовим об’єктом правопорушення виступають суспільні відносини, які виникають під час дотримання норм і правил у сфері встановленого порядку управління. Окремо підкреслено, що адміністративні правопорушення, що передбачені коментованою статтею, безпосередньо посягають на забезпечення покладених на прокуратуру України функцій загального нагляду, що включають у себе нагляд за виконанням закону відповідними державними органами та їх посадовими особами, а також дотримання прав і свобод людини та громадянина, як державними органами та органами місцевого самоврядування, так і органами управління та керівництвом недержавних підприємств, установ, організацій. В роботі наголошено, що об’єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185-8 КУпАП, – це невиконання посадовою особою законних вимог прокурора. Об’єктивна сторона складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 коментованої статті полягає в ухиленні від прибуття в орган прокуратури, що проявляється у бездіяльності. Автор робить висновок про те, що аналізований склад адміністративного правопорушення є формальним. З’ясовано, що суб’єкт адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 185-8 КУпАП, – спеціальний, це посадова особа; відповідальність за яке передбачена частиною 2 статті 185-8 КУпАП, – загальний (фізична особа осудна особа, яка досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність, тобто 16 років). Автор підкреслює, що суб’єктивна сторона правопорушення, що розглядається, характеризується умисною формою вини. У роботі акцентована увага на дискусійних моментах, який потребують додаткового вивчення експертами та правниками, запропонована та обґрунтована власна позиція.

Посилання

1. Звіт про роботу органів прокуратури за 12 місяців 2021 року (усього по Україні). URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-robotu-organiv-prokuraturi-2
2. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 2–3. Ст. 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18?find=1&text=%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2#w1_18
3. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/aws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
5. Словник української мови: в 11 томах. Том 1. 1970. С. 434. URL:http://sum.in.ua/s/vymogha
6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
7. Щодо запобігання і протидії корупції: Лист Міністерства юстиції України від 22.02.2013 № 1332-0-26-13/11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v13_1323-13#Text
8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI.Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. ст.88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті