ПРАВОВА ПРИРОДА ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

  • О. Демидюк аспірантка Академії адвокатури України
Ключові слова: Вища рада правосуддя, орган суддівського врядування, статус Вищої ради правосуддя, судова рада, природа Вищої ради правосуддя

Анотація

У статті досліджено правову природу Вищої ради правосуддя в умовах її сучасного функціонування. Використання історичного методу дало можливість констатувати, що у 2000-их роках переважала думка про належність Вищої ради юстиції, правонаступницею якої є Вища рада правосуддя, до системи контрольно-наглядових органів. Поряд із цим існували поодинокі погляди на Вищу раду юстиції як орган у системі організаційного забезпечення судів загальної юрисдикції. По мірі того, як у нашу правову дійсність все більше імплементувалися європейський стандарти організації судової влади, у вітчизняній науці з’являлися думки, відповідно до яких ВРЮ розглядалась як орган, що не належить до жодної з гілок влади. Поступальний розвиток вітчизняної доктрини про судову владу та засади її організації в державі, значний вплив на який справили міжнародні стандарти, зумовив модернізацію статусу Вищої ради юстиції, що мало наслідком її трансформацію у Вищу раду правосуддя. Водночас почала пропагуватися ідея самоорганізації судової влади. Розвиваючи її, автор доводить, що правову природу Вищої ради правосуддя визначає системна природа судової влади як такої. Водночас, процес самоорганізації судової влади вимагає упорядкування, що в своїй основі має управлінський характер. Це закономірно відображається на статусі ВРП, управлінська природа якої виражена завдяки запровадженню на законодавчому рівні такої характеристики як «суддівське врядування». Виокремлюючи у правовій природі ВРП представницьку та управлінську риси, автор не заперечує наявність і контрольної складової. Зокрема, відзначається, що в сучасних умовах функціонування судової влади, коли загострився попит суспільства на доброчесність суддівських кадрів, контроль ВРП за його «якістю» є необхідною умовою забезпечення суспільної довіри до інституту суду. У такому разі як результат контролю постає закономірний і еволюційний процес самоочищення судової влади. У підсумку зроблено висновок про складну, багатокомпонентну та комплексну правову природу Вищої ради правосуддя.

Посилання

1. Словник української мови: в 11 тт / АН УРСР. Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. 8: Природа-Ряхтливий / ред тому: В. О. Винник. 1997. 927 с.
2. Скакун О. Ф. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / Пер. з рос. Харків : Консум, 2001. 656 с.
3. Хотинська-Нор О. З. Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні: дис. …докт. юрид. наук. Київ, 2016. 472 c.
4. Назаров І. В. Правовий статус Вищої ради юстиції: монографія. Xарків : Право, 2006. 208 с.
5. Суд, провоохоронні та правозахисні органи України : Навчальний посіб. / В. С. Ковальський та ін. Київ, 2002.
6. Органи державної влади України : монографія / за ред. В. Ф. Погорілка. Київ, 2002. 592 с.
7. Гончаренко О. В. Адміністративно-правові засади Вищої ради юстиції: дис. …канд. юрид. наук. Харків, 2009. 214 с.
8. Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України. Право України. 2004. № 2. С. 74.
9. Ігонін Р. В. Місце Вищої ради юстиції у системі поділу державної влади України (адміністративно-правовий вимір). Право і суспільство. 2014. № 1–2. С. 124–128.
10. Татьков В. І. Вища рада юстиції як конституційний орган -і спеціальним статусом / Вища рада юстиції в контексті судово-правової реформи. URL: http://www.vru.gov.ua/content/file/15vrubook116-185.pdf.
11. Кривенко В. В. Щодо статусу та ролі Вищої ради юстиції (з позицій подальшого проведення судово-правової реформи в Україні) / Вища рада юстиції в контексті судово-правової реформи. URL: http://www.vru.gov.ua/content/file/15vrubook116-185.pdf.
12. Закон України «Про Вищу раду юстиції». 15.01.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22/98-%D0%B2%D1%80#Text
13. Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства. URL: https://adm.ki.court.gov.ua/userfiles/visn_10_2007.pdf
14. Закон України «Про Вищу раду правосуддя». 21.12.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text
15. Прилуцький С.В. Вища рада правосуддя – самостійний орган судової влади України!? (Актуальні питання новітнього конституційного формату). Публічне право. 2017. № 4. С. 9–18.
16. Колоколов Н. А. Судебная власть как общеправовой феномен: дис. … д-ра юрид. наук. Владимир, 2006. 438 с.
17. Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія. Хврків : Фінн, 2011. 384 с.
18. Хотинська-Нор О. З. Теорія і практика судової реформи в Україні: монографія. Київ : Алерта, 2016. 428 с.
19. Косткіна Ю. О. Правовий статус Вищої ради правосуддя: теорія та практика: монографія. Київ : Алерта, 2019. 268 с.
20. Курганський О. В. До питання щодо суддівського врядування. Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В. В. Долежана / відп. ред. Н. М. Бакаянова. Одеса : Юридична література, 2018. 176 с.
21. Притика Д. М. Правові проблеми судового управління. Право України. 2003. № 3. С. 30–36.
22. Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія. Х.: Право, 2010. 464 с.
23. Боровицький О. А. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради правосуддя. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року). Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 270–273.
24. Опаленко Д. Правова природа й витоки створення Вищої ради юстиції. Юридичний вісник. 2015. № 2. С. 59–63.
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті