НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЖІНОК У ПАРЛАМЕНТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Д. Фєдосов незалежний дослідник
  • Ю. Толмачевська аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: фемінізм, політичні права жінок, гендерні квоти, представництво жінок у парламенті, роль жінок у різних сферах суспільного життя

Анотація

У статті досліджено окремі аспекти правового регулювання політичних та інших прав жінок в Україні. Автори статті стверджують, що хоча роль жінок у політиці з моменту проголошення незалежності постійно збільшується, все ж таки, ще не досягнуло навіть рівня, представленого в останньому радянському парламенті. Відповідні права жінок закріплені в Конституції України, міжнародно-правових актах та деталізовані у інших нормативно-правових актах. У статті досліджено зміни у законодавстві України про політичні партії, щодо квотування кількості жінок у виборчих списках кандидатів у народні депутати  від партії в загальнодержавному окрузі. Автори звертають увагу на те, що такі директивні методи можуть негативно відбитися на суспільній довірі до парламенту та українському конституціоналізмі, оскільки створюються механізми, при яких парламент, хоча і опосередковано, здійснює відбір одних категорій громадян на шкоду інших категорій. Визначено, що процес збільшення участі жінок  у політичному житті держави має багато позитивних моментів. Автори статті звертають увагу, що участь жінок у різних сферах суспільних відносин є запорукою поступового підвищення співвідношення жінок у парламенті. Наголошується на збільшенні значимості жінок у військовій службі, що є позитивним індикатором. Досліджуються підходи фемінізму щодо залучення жінок до військової служби. Підкреслюється важливість жінок у протистоянні агресору як під час антитерористичної операції, так і під час повномасштабної війни. Підсумком дослідження стали пропозиції авторів щодо вдосконалення чинного законодавства про політичні партії  України у частині виключення норми щодо квотування жінок-кандидатів у виборчих списках кандидатів у народні депутати від партії в загальнодержавному окрузі, а також подальшого удосконалення правового регулювання відносин у сфері прав жінок загалом.

Посилання

1. Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (IX–XX ст.): навчальний посібник для студентів ВНЗ. І. Й. Бойко. Львів: видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. 904 с.
2. Марценюк Т. О. Громадська думка щодо гендерних квот та жінок у політиці в Україні. Т. О. Марценюк, С.М. Оксамитна. Наукові записки НаУКМА. Соціологія. 2019. Т. 2. С. 3–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAs_2019_2_3 (дата звернення: 12.06.2022).
3. Бондаренко Н. Політичні права жінок у суспільстві гендерної рівності. Н. Бондаренко. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 4. С. 132–140. URL: http://nbuv.gov.ua/JRN/uazt_2021_4_14 (дата звернення: 15.06.2022).
4. Марценюк Т. Жінки у «великій політиці»: гендерний аналіз Верховної Ради України. Наукові записки НаУКМА.Соціологія. 2018. Т. 1. С. 43–53. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAs_2018_1_6 (дата звернення: 20.06.2022).
5. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР /Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 21.06.2022).
6. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінції щодо жінок : Конвенція від 18 грудня 1979 р. / Організація Об'єднаних Націй. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
995_207 (дата звернення: 23.06.2022).
7. Цілі розвитку тисячоліття ООН. Україна 2015. Ціль № 6 «Забезпечення гендерної рівності» : веб-сайт. URL:http://www/ukraina 2015.org.ua/tsil6 (дата звернення: 21.06.2022).
8. Про забезпечення рівних прав та можливостей для жінок чоловіків : Закон України від 08 вересня 2005 р. № 2866-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 (дата звернення: 25.06.2022).
9. Лясота А. Проблема мінімальної участі жінок у прийнятті політичних рішень: гендерна експертиза законодавства України. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 17. С. 209–214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_17_31 (дата звернення: 26.06.2022).
10. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.Конституційне право України : Підручник. Київ : Правова єдність, 2010. –432 с.
11. Лепіш Н. Я. Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії тапрактики: матеріали наукового семінару (21 червня 2019 р.). упор. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. 396 с. URL:https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/21_06_2019.pdf(дата звернення: 26.06.2022).
12. Женщины в парламенте: изменят ли гендерные квоты половое равенство в политике?: веб-сайт. URL: https://indicator.ru/amp/humanitarianscience/zhenshiny-v-parlamente.htm (датазвернення: 10.06.2022).
13. Гурський В. Є. Правове регулювання гендерної рівності жінок в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 3. С. 6-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_3_3 (дата звернення: 20.06.2022).
14. Петрова Л. О., Панфілов О. Ю.Гендерна рівність в армії: участь жінок у військових діях в Антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил). Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2020. № 2. С. 19–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2020_2_5 (дата звернення: 25.06.2022).
15. Філяніна Л. А. Армія vs жінки: питання гендерної рівності в деяких сучасних збройних силах світу. Науковий вісник Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ. 2018. № 3. С. 215–219. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdv_s_2018_3_44 (дата звернення: 18.06.2022).
16. Харечко І. Особливості гендерних ролей жінок крізь призму структурного функціоналізму. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 9. С. 73–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_9_11 (дата звернення: 21.06.2022).
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті