Розв’язання аграрного питання згідно законодавства ЗУНР та УНР

порівняльний аспект

  • М. Луцький Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
Ключові слова: ЗУНР, УНР, земельне законодавство, аграрні питання, земельний фонд

Анотація

У статті головну увагу звернено на дослідження земельного законодавства ЗУНР та УНР при вирішенні аграрних питань, охарактеризовано загальні риси законодавчого процесу як на території Західноукраїнських земель, так і на території Української Народної Республіки, а також проаналізовано соціально-політичні та економічні причини розбіжностей у підходах до вирішення земельної проблеми на Західній та Центральній Україні. Крім цього, проаналізовано спеціалізовані нормативно-правові акти УНР та ЗУНР, видані для врегулювання аграрних питань, «Земельний закон» від 18.01.1918 р. та Закон «Про земельну реформу» від 14.04.1919 р.

Біографія автора

М. Луцький, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Тимченко Р. Земельна реформа ЗУНР (ЗОУНР) 1919 р. / Р. Тимченко // Український історичний збірник. – Вип. 15. – 2012. – С.105–118.

Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1997. – Т.2. – 570 с.

Мірошниченко А.М. Земельне право України: [навчальний посібник] / А.М. Мірошниченко. – К. : Алерта, ЦУЛ. – 2011. – 678 c.

Білик В. До питання визначення особистих немайнових прав селян у законодавстві Центральної Ради / В. Білик // Вісник Академії правових наук України. – № 3 (50). – 2007. – С. 82–89.

Білоцерковець Н.В. Земельне законодавство в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці – суть та причини розбіжностей / Н.В. Білоцерковець, П.П. Захарченко //

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/misb/2011_3-4/BilocerkivecZaharchenko.pdf.

Музиченко П.П. Історія держави і права України: [навчальний посібник] / П.П. Музиченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/10630612/pravo/pravova_sistema_zunr_unr.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Статті